Dialog społeczny

Pracodawcy Pomorza i Kujaw są jedną z najbardziej aktywnych instytucji współpracujących z partnerami społecznymi w celu godzenia potrzeb różnych środowisk. Prowadzimy dialog społeczny rozumiany jako wzajemny szacunek  i zdolność do ustępstw, które pozwalają na trwałe porozumienie. Negocjujemy, konsultujemy, opiniujemy i prowadzimy wymianę informacji z przedstawicielami innych grup interesów. W ten sposób realizujemy podstawowe zadanie naszej organizacji, jakim jest ochrona praw i reprezentowanie zrzeszonych przedsiębiorców.

Dialog społeczny sensu stricto jest pojęciem obejmującym ogół relacji pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Obejmuje także ich stosunki (dwustronne lub trójstronne) z organami państwa, takimi jak  rząd i jego agendy, samorząd lokalny i inne instytucje państwowe. Jest procesem stałej interakcji pomiędzy uczestnikami dialogu prowadzącej do kompromisu w sprawach istotnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

W dialogu zinstytucjonalizowanym negocjacje zbiorowe są prowadzone przez specjalnie powołane do tego celu rady czy komisje, działające na podstawie aktów prawnych lub przyjętych porozumień.  W ramach dialogu niesformalizowanego prowadzone są z kolei konsultacje w sprawach istotnych dla rozwoju firmy, lokalnej społeczności czy regionu.
Diagnoza obecnego stanu polskiego dialogu społecznego wykazuje załamanie współpracy jego stron, co jest bezpośrednim efektem  napięć społeczno-gospodarczych. Mimo to Pracodawcy Pomorza  i Kujaw starają się mocno uczestniczyć w działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Dialog partnerów gospodarczych jest niezbędnym czynnikiem prezentacji stanowisk, kojarzenia interesów różnych grup, a także łagodzenia konfliktów i rozwiązywania problemów. Dialog społeczny to nie tylko porozumienie z pracownikami, ale także wpływ na kształtowanie prawodawstwa, wyznaczanie kierunków rozwoju miast, regionu i kraju, ustalanie warunków uzyskiwania wsparcia z Unii Europejskiej na projekty rozwojowe przedsiębiorców. Nasza organizacja prowadzi szerokie działania sprzyjające tym założeniom.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw są przekonani o konieczności rozwijania dialogu otwartego i zorientowanego na cele strategiczne, których osiągnięcie będzie prowadzić do innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Naszym wyzwaniem w prowadzeniu dialogu społecznego w najbliższych latach jest zbudowanie potencjału eksperckiego, który zapewni Pracodawcom Pomorza i Kujaw szerszy dostęp do analiz społeczno-ekonomicznych. Będzie to istotne wsparcie w przygotowaniu stanowisk chroniących interesy przedsiębiorców.

Zapraszamy pracodawców do aktywności w prezentowaniu opinii środowiska gospodarczego!

Pracodawcy Pomorza i Kujaw uczestniczą m.in. w pracach następujących gremiów:

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego
działania i kompetencje Zespołu
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
działania i kompetencje WRDS

Komitety Monitorujące programy  operacyjne w ramach perspektywy 2014-2020 
Komitet Monitorujący RPO WK-P

Wojewódzka Rada Rynku Pracy
skład i kompetencje

zespoły doradcze, komisje i grupy robocze w ramach współpracy z samorządem terytorialnym.

Wspólnie z  Pracodawcami RP zainicjowaliśmy funkcjonowanie Centrum Monitoringu Legislacji (www.cml.pracodawcyrp.pl).

Reprezentacja Pracodawców Pomorza i Kujaw

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia