DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z PARTNEREM SPOŁECZNYM PRZY PLANOWANIU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA?

Zrealizowane wsparcie miało na celu uświadomienie przedsiębiorcom, jakie korzyści daje współpraca z partnerami społecznymi. W ramach projektu Pracodawcy Pomorza i Kujaw przeprowadzili firmy przez proces diagnozowania potrzeb rozwojowych i planowania procesu szkoleniowego.
Ponadto kadra menadżerska zdobyła, niezwykle ważne w planowaniu rozwoju,  umiejętności w zakresie konstruowania planów szkoleniowych. Partner społeczny wspierał przedsiębiorców w organizacji procesu szkoleniowego, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Przedsiębiorcy pozytywnie ocenili otrzymane wsparcie i współpracę z partnerem społecznym przy planowaniu rozwoju swojej kadry.  Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi wypowiedziami i skorzystania ze współpracy w zakresie planowania rozwoju swoich pracowników.

 

EKOKLIMAX-Projekt Sp.J. Z.Chilewski J.Czerwiński

„Wysokie koszty związane ze szkoleniami nie pozwalały szkolić naszych pracowników w takim stopniu jaki byłby wskazany by firma była konkurencyjna na rynku. 

Szkolenia, jakie były możliwe do przeprowadzenia dzięki wsparciu w projekcie pozwoliły na przeprowadzenie działań odnoszących się do konkretnych – wiodących działów firmy. Dzięki szkoleniom dotyczącym dystrybucji-sprzedaży i marketingu dogłębnie przeanalizowano tematykę i wskazano problemy, możliwości i cele, jakie ma do osiągnięcia nasza firma.

Projekt pokazał nam, jak ważne jest świadome i systemowe podejście do rozwoju kompetencji pracowników
i kadry zarządzającej, przejście z działań doraźnych na planowe i metodyczne.

Wynikiem podjętych działań jest wzrost efektywności pracy i poziomu konkurencyjności firmy.” 

wspólnicy firmy EKOKLIMAX-Projekt

 

LOGON SA

„Udział pracowników zarządu firmy Logon S.A. w projekcie pozwolił przede wszystkim przeprowadzić kompleksową diagnozę potrzeb szkoleniowych spółki oraz nabyć przydatne umiejętności planowania ścieżek rozwoju pracowników poprzez stworzenie usystematyzowanego planu szkoleniowego. Co równie ważne, efektem zrealizowania szkoleń, prócz wielu wartości dodanych,  jest zaobserwowany wzrost efektywności kadry, którego pozytywny wpływ odczuwalny jest w wielu obszarach bieżącego funkcjonowania Spółki Logon.

Dzięki  udziałowi w projekcie mieliśmy możliwość rozwinięcia współpracy z partnerem społecznym, realizatorem projektu, którym są “Pracodawcy Pomorza i Kujaw”. Współpraca ta przebiegała wzorowo na każdym etapie realizacji projektu.”

                                                                                                                                   Krzysztof Jurek  prezes zarządu LOGON SA

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o.

„Pracownicy Firmy „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. poprzez szkolenia zaplanowane w projekcie „Fundusze Szkoleniowe w MŚP” poprawili swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności. Korzyścią z odbytych szkoleń jest nie tylko  wzrost efektywności i poszerzenie wiedzy na konkretne tematy, ale także wzrost motywacji pracowników i współpracy między nimi. W dużym stopniu ułatwiło to zarządowi firmy oraz kierownikom poszczególnych działów planowanie dalszego rozwoju kadry pracowniczej.

Firma „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. ocenia współpracę z partnerem społecznym
w postaci “Pracodawców Pomorza i Kujaw” bardzo pozytywnie. Na wszystkich etapach projektu komunikacja oraz przekazywanie informacji przez pracowników
realizatora projektu przebiegała na najwyższym poziomie. Jako Firma życzymy sobie, więcej takich partnerów do współpracy przy projektach.”

Andrzej Bulera, Włodzimierz Karolczak - członkowie zarządu spółki EBUD-Przemysłówka

                                                  

Agencja Reklamowa ”START” Ireneusz Wytkowski

„Dzięki otrzymanym środkom udało nam się zorganizować szereg szkoleń dla naszej kadry. Szkolenia skierowane były głownie do kadry zarządzającej oraz pracowników działu handlowego. Podczas szkoleń pracownicy zdobyli szereg umiejętności miękkich, poznali techniki sprzedaży, techniki negocjacji, umiejętności analizy sprzedaży oraz zarządzania czasem.

Uczestnictwo w projekcie pozytywnie wpłynęło na działalność firmy, jak i na wykonywanie codziennych obowiązków służbowych przez pracowników. Realizacja projektu została zorganizowana i przeprowadzona
w sposób profesjonalny. Tym samym projekt spełnił moje oczekiwania oraz spotkał się z pozytywną opinią biorących w nim udział pracowników.”

Ireneusz Wytkowski właściciel Agencji Reklamowej ”START”

                                                          

OPONEO.PL S.A.

„W celu utrzymania dotychczasowego dynamicznego rozwoju i wysokiej konkurencyjności przedsiębiorstwa konieczne są inwestycje w zasoby ludzkie. Umożliwił to między innymi udział w projekcie „Fundusze Szkoleniowe w MŚP” realizowanym przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw”.

Udział w projekcie dał firmie wiedzę odnośnie luk kompetencyjnych naszej kadry managerskiej i umożliwił zrobienie pierwszego kroku w celu podniesienia jej kwalifikacji i polepszenia współpracy.

Nieocenioną pomoc podczas realizacji projektu otrzymaliśmy od jego organizatora „Pracodawców Pomorza
i Kujaw”. Zaangażowanie, wiedza i profesjonalizm kadry pomogły nam sprawnie zrealizować i rozliczyć projekt.”

 

Michał Butkiewicz, Maciej Karpusiewicz - członkowie zarządu spółki OPONEO.PL

 

Passio sp. z o.o.

„Po siedmiu latach funkcjonowania na rynku i zatrudniania z roku na rok coraz większej ilości pracowników, dotarliśmy do momentu, w którym ich rozwój został sformalizowany. Inwestycja w kadry, do tej pory była realizowana tylko w razie konieczności.  Dzięki możliwości, jaką otrzymaliśmy od Pracodawców Pomorza i Kujaw, mogliśmy skorzystać z profesjonalnej pomocy przy tworzeniu strategii rozwoju naszej kadry na najbliższe lata. Dzięki przeprowadzonej analizie potrzeb i skorelowaniu kierunków rozwoju firmy
z rozwojem osobistym tych, którzy tą firmę tworzą, możemy przewidzieć nasze zapotrzebowanie na szkolenia.
Kolejnym krokiem jest włączenie związanych z nimi  wydatków do naszego planu budżetowego.

Pomimo, że udział w projekcie został zakończony, nadal kierujemy się Regulaminem Funduszu i wnioskami, jakie wynieśliśmy z analizy potrzeb szkoleniowych. Mamy zamiar korzystać z wszystkich wypracowanych podczas udziału w projekcie narzędzi przez najbliższe lata i dalej rozwijać naszych pracowników. Będziemy  kierować  się zasadą, że „poprzez rozwój pracowników rozwijamy naszą firmę i pasję do pracy
w Passio”.

Emil Klucz zastępca prezesa zarządu Passio sp. z o.o.

Polder Sp. z o.o.

„Warunkiem utrzymania pozycji na rynku i rozwoju każdej firmy jest wyszkolona załoga.
W przypadku firm o specyficznym profilu produkcji (produkujemy kremy cukiernicze, których technologia oparta jest na procesie naturalnej karmelizacji mleka) jest to niezwykle ważne.

Udział w Projekcie umożliwił nam nie tylko zbadanie potrzeb szkoleniowych oraz stworzenie planu szkoleniowego, ale także zrealizowanie tego planu. Bez wsparcia w postaci dofinansowania, zrealizowanie cyklu szkleń na taką skalę byłoby niemożliwe.

Tadeusz Przymus – prezes zarządu spółki Polder

Tenaco Sp. z o.o.

„Po przeprowadzeniu audytu, którego celem było ustalenie potrzeb szkoleniowych naszej firmy, otrzymaliśmy szczegółowy raport. Pozwoliło to, z bardzo dużą dokładnością zaplanować i wdrożyć szereg szkoleń, umożliwiających podniesienie kwalifikacji naszych pracowników. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom, poprawiła się współpraca z naszymi dotychczasowymi klientami oraz pozyskaliśmy szereg nowych odbiorców.

Poprzez uzyskanie przez naszą spółkę dokapitalizowania mieliśmy możliwość sfinansowania niezbędnych szkoleń, przy jednoczesnym zaangażowaniu własnych środków finansowych w takiej wysokości, która pozwoliła zachować firmie płynność finansową.”

Jacek Siech – prezes zarządu Tenaco Sp. z o.o.

Les Higiena Sp. z o.o.

„Udział w projekcie realizowanym przez Pracodawców Pomorza i Kujaw pozwolił nam zdiagnozować w szerokim zakresie potrzeby szkoleniowe kadry handlowej. Stworzyliśmy plan szkoleń, mający na celu wzrost kompetencji handlowych. Zaplanowaliśmy również działania wspierające proces sprzedaży oraz usprawnienie przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Zrealizowane szkolenia zapoczątkowały proces rozwoju i doskonalenia zawodowego naszych pracowników, ściśle wiążący się z rozwojem całej firmy.”

Łukasz Gliński – prezes zarządu  spółki Les Higiena


Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia