Dokumenty do pobrania-rekrutacja

W tym dziale zamieszczamy Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia oraz formularze obowiazujących dokumentów, jakie należy złozyc w Biurze Projektu przy ubieganiu się o udzielenie wsparcia w ramach Projektu "Fundusze szkoleniowe w MŚP".

 

W razie pytań dotyczących wypełniania dokumentów prosimy o kontakt z personelem projektu.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia-styczeń 2014

Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia-czerwiec 2014-OBOWIĄZUJĄCY

 

I etap realizacji projektu- wsparcie doradczo-szkoleniowe

 

Zał_1_Formularz zgłoszeniowy.

Zał_2_Arkusz oceny formularzy zgłoszeniowych.

Zał_3_Formularz Informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Zał_4_Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikro/małego/średniego przedsiębiorcy.

Zał_5_Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis.

Zał_6_Oświadczenie o wspólności majątkowej.

Zał_7_Wzór umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego (wraz z załącznikami).

Zał_8_Formularz planu szkoleniowego.

Zał_9_Wzór Regulaminu Funduszu Szkoleniowego.

 

II etap realizacji projektu- dokapitalizowanie Funduszu Szkoleniowego

*tego etapu dotyczą również załączniki 3-6 wskazane powyżej

 

Zał_10_Formularz wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (wraz z załącznikami).

Zał_11_Arkusz oceny wniosków.

Zał_12_Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (wraz z załącznikami).

Zał_13_Formularz rozliczenia z realizacji planu szkoleniowego.

Zał_14_Formularz zgłoszenia szkolenia.

 

 

Instrukcje:

Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania części D w formularzu informacji

Kwalifikator MŚP

Definicja MŚP

 

Definicja pracownika:

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275z późn. zm.) za pracowników będą uznawane następujące osoby:

 

  • pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94,z późn. zm.)
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej
  • umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy,
  • właściciele pełniący funkcje kierownicze
  • Wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe

 

Podstrona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia