WSPÓŁZARZĄDZANIE FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM

Pracodawcy Pomorza i Kujaw, wspierali przedsiębiorców w tworzeniu i wdrażaniu planów szkoleniowych.

Przedsiębiorcy nabyli lub udoskonalili umiejętności planowania procesu szkoleniowego. Oprócz wsparcia doradczego dotyczącego diagnozy potrzeb szkoleniowych, a następnie opracowania planu szkoleniowego, kadra menadżerska została także objęta mentoringiem. Podczas spotkań z doradcą przedstawiciele kadry zarządzającej samodzielnie tworzyli przykładowe plany szkoleniowe. Pomogło to zdobyć umiejętności ich opracowywania po zakończeniu realizacji projektu.

Wsparciem objęto również pracowników niższego szczebla, którym podczas szkoleń wewnętrznych wyjaśniono istotę tworzenia planów szkoleniowych. Dzięki temu współpraca w trakcie ich konstruowania była efektywniejsza.

 

Partner społeczny zorganizował dla uczestników projektu szkolenie poświęcone rozliczaniu środków przekazanych na realizację planu szkoleniowego i zasad sprawozdawczości. Oprócz pozyskania wiedzy merytorycznej przedsiębiorcy mieli okazję do wymiany doświadczeń z realizacji planów szkoleniowych.

Firmy, wydatkując środki przekazane na wdrożenie planów szkoleniowych, zobowiązane były do dokonania porównania ofert szkoleniowych. Partner społeczny wspomagał przedsiębiorców w przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawców usług szkoleniowych.

 

Każda firma mogła ustalić swoje kryteria wyboru wykonawców. Partner społeczny zaproponował przykładowe w postaci: ceny, doświadczenia w realizacji szkoleń w danej tematyce, ilości zrealizowanych szkoleń, ilości przeszkolonych osób, metod szkoleniowych, czy też posiadanych referencji.

Pracownicy biura projektu na bieżąco służyli swoją wiedzą i dzielili się z firmami doświadczeniem
w celu wyjaśniania wątpliwości napotkanych w trakcie realizacji planu szkoleniowego. Podczas przeprowadzanych monitoringów szkoleń pracownicy partnera społecznego weryfikowali na bieżąco dokumentację prowadzoną przez przedsiębiorców, aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

Efektem udzielonego wsparcia merytorycznego ze strony partnera społecznego było zdobycie lub udoskonalenie przez przedsiębiorców umiejętności organizowania procesu szkoleniowego oraz przeprowadzania procedury wyłaniania wykonawców.

Przedsiębiorcy kwartalnie składali w biurze projektu sprawozdania ze zrealizowanych działań, wskutek czego partner społeczny miał bieżącą informację o stanie realizacji planów szkoleniowych
i ewentualnych trudnościach w tym zakresie.

 

REKOMENDACJE W ZAKRESIE WSPÓŁZARZĄDZANIA FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM

 

Skuteczne współzarządzanie funduszem szkoleniowym przez partnera społecznego z przedsiębiorcą  uzależnione jest przede wszystkim od zdobycia wzajemnego zaufania. Konieczne jest dobre zaznajomienie właścicieli/kadry zarządzającej z ustalonymi zasadami współpracy i wskazanie korzyści, jakie mogą z niej osiągnąć. Wzajemne zaufanie zdobyte w trakcie realizacji projektu było gwarancją otrzymania całokształtu informacji o firmie i jej planach rozwoju, co z pewnością okazało się pomocne przy dalszej współpracy.

Aby wspomagać firmy w rozwoju kadr partner społeczny musi poznać ich plany rozwojowe. Ważne jest, aby przy określaniu potrzeb rozwojowych uwzględniać nie tylko zdanie osób zarządzających, ale zastosować takie narzędzia, które pokażą punkt widzenia całej załogi firmy. Trafnym działaniem jest umożliwienie pracownikom zachowania anonimowości wypowiedzi. Uzyskamy wówczas szczerą i  kompleksową informację zwrotną.

Współzarządzanie funduszem szkoleniowym przedsiębiorcy to również wspieranie go w organizacji poszczególnych działań szkoleniowych. Partner społeczny, posiadający doświadczenie w tym zakresie, powinien wspierać firmy poprzez wskazywanie np. ciekawych miejsc szkoleniowych, propozycje potencjalnych wykonawców szkoleń, pomoc w wyborze formy szkolenia, metod szkoleniowych itp. Takie dzielenie się wiedzą z pewnością zaowocuje zdobyciem zaufania przedsiębiorców i dalszą, satysfakcjonującą obie strony współpracą.

 

Z realizacji projektu wynika, iż firmy nadal nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat dokonywania efektywnego wyboru ofert szkoleniowych. Często kierują się jedynie kosztem szkolenia, nie patrząc na długookresowe korzyści dla dalszej działalności firmy. Dlatego też rekomendowane jest wsparcie merytoryczne partnera społecznego, które pozwoli przedsiębiorcom prawidłowo formułować zapytania ofertowe i analizować oferty szkoleniowe. Efektem tych działań będzie dokonywanie wyboru ofert charakteryzujących się najwyższą jakością merytoryczną i najszerszym spektrum korzyści.


 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia