Kim jesteśmy

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny związek pracodawców działający od 1992 roku w interesie skupionych przedsiębiorców, chroniąc ich prawa. Ponad 20 lat doświadczenia i aktywnej działalności daje nam możliwość realnego wpływu na rozwój firm w regionie kujawsko-pomorskim.  
Nasi członkowie to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zarówno z sektora MŚP jak i duże firmy (w tym z kapitałem zagranicznym).

Nasze zadania
Podstawowym zadaniem naszej organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków. W tym celu prowadzimy skuteczny dialog społeczny z władzą lokalną, związkami zawodowymi i innymi związkami pracodawców. Z kolei nasze działania lobbingowe sprzyjają rozwojowi otoczenia przyjaznego przedsiębiorcy. W ten sposób łagodzimy napięcia społeczne oraz wpływamy na lepsze warunki rozwoju przedsiębiorców i tworzenie dobrego prawa.
Integrujemy środowisko gospodarcze, wpływając na nawiązywanie nowych relacji biznesowych  i wymianę doświadczeń pomiędzy firmami. Kształtujemy u przedsiębiorców świadomość interesu wspólnego oraz promujemy postawy społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobudzamy innowacyjność w biznesie poprzez transfer wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz pomoc w rozwoju inicjatyw klastrowych.   

Silny głos dzięki współpracy
Dbamy o wizerunek zrzeszonych przedsiębiorców, umacniając pozycję związku w regionie i w strukturach Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - ogólnokrajowej organizacji, w której funkcjonujemy od 1993 roku. Jesteśmy współzałożycielem i organizacją członkowską Sejmiku Samorządu Gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego funkcjonującego od 1998r. Zmierzamy tym samym do prezentacji wspólnego stanowiska organizacji skupiających środowisko gospodarcze regionu. Staramy się wspólnego stanowiska organizacji skupiających środowisko gospodarcze regionu w  kwestiach istotnych dla jego rozwoju województwa i skuteczne przenoszenie postulatów przedsiębiorców do planów i przedsięwzięć stanowiących o regionalnej polityce gospodarczej. Staramy się tym samym włączać  propozycje przedsiębiorców do planów strategicznych i przedsięwzięć stanowiących o regionalnej polityce rozwoju.

Oferujemy usługi dla biznesu
Promujemy wśród przedsiębiorców polubowne rozwiązywanie konfliktów biznesowych poprzez usługi  mediacyjno-arbitrażowe.  Realizujemy projekty, mające realne przełożenie na szeroką ofertę usług informacyjnych,  doradczychszkoleniowych.  
Od 2003r. działamy  w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) - ogólnopolskiej sieci  instytucji otoczenia biznesu koordynowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodki działające w ramach sieci KSU realizują kompleksowe usługi na podstawie wypracowanych standardów, dzięki czemu przedsiębiorca może być pewien, że otrzyma wartościową usługę odpowiadającą jego potrzebom rozwojowym. Dodatkowo o wysokiej jakości naszych usług świadczy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009, który utrzymujemy od 2005 roku.  

Projekty unijne dają wsparcie firmom
Dzięki  realizowanym projektom unijnym wspieramy rozwój innowacyjny przedsiębiorców, umożliwiając im pozyskanie dotacji na współpracę ze środowiskiem naukowym.  
Różnorodne wsparcie  dla firm realizujemy z udziałem środków unijnych już od 2004 roku. Wszystkie zrealizowane projekty zakończyły się sukcesem. Udzieliliśmy tu wymiernej pomocy  przedsiębiorcom i osobom zakładającym pierwszy biznes. Dzięki naszym inicjatywom dostępne były  m.in. dotacje  na start nowych firm,  usługi  dające dostęp do informacji gospodarczej i podnoszące kwalifikacje pracowników, działania promujące społeczną odpowiedzialność.

Struktura organizacji
Strukturę Pracodawców Pomorza i Kujaw w pełni obrazuje schemat organizacyjny.  Głównym organem jest Zgromadzenie Ogólne Członków. Bieżące decyzje w imieniu związku podejmuje Zarząd. Nad prawidłowością działań finansowych czuwa Komisja Rewizyjna, zaś nad przestrzeganiem zasad fair play wśród firm członkowskich dba Komisja Etyki.

Prezentacja ogólna - Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia