Akredytacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Informujemy, że w dniu 10.08.2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podjęło decyzję o przedłużeniu Pracodawcom Pomorza i Kujaw Akredytacji dotyczącej świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji na kolejne 2 lata.

Co akredytacja oznacza dla przedsiębiorcy?


Akredytacja oznacza, że doświadczenie i potencjał kadrowy Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych został zweryfikowany pozytywnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z usług doradczych w zakresie innowacji może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że wykonawcą usługi jest akredytowana IOB. Takie uwarunkowania istnieją zarówno na szczeblu krajowym (PO IR) jak i w regionalnych programach operacyjnych. Przykładem, mogą być konkursy organizowane przez PARP w ramach: Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP", w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, w których dofinansowanie przeznaczone jest dla MSP na realizację proinnowacyjnych usług tj.:

a) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

b) usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

 

Jeśli zatem szukają Państwo wsparcia w zakresie rozwoju innowacyjnego swojego przedsiębiorstwa - zapraszamy do nas.

Punkt Konsultacyjny

tel. 52 524 09 20 wew. 26
email: pk@pracodawcy.info.pl

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia