NABÓR WNIOSKÓW REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Informujemy, iż Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację usług szkoleniowych i doradczych w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego.
Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w terminie od 4 lutego 2020 r. w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl, a następnie w formie papierowej w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku w generatorze. Za datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę jego wpływu w wersji papierowej.
Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:

 • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • diagnozę potrzeb rozwojowych.

Przy czym w przypadku:

 • mikroprzedsiębiorców - wszystkie zgłoszone we wniosku osoby przynależą do grup defaworyzowanych tj. będą to pracownicy w wieku 50 lat lub więcej i/lub pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • pozostałych przedsiębiorstw z sektora MŚP - minimum 25% uczestników zgłoszonych we wniosku przynależy do grup defaworyzowanych tj. będą to pracownicy w wieku 50 lat lub więcej i/lub pracownicy o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne- status wykształcenia badany jest w dniu dokonania zgłoszenia danej osoby na usługę).

Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o udzielenie wsparcia obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl .
Wielkość środków przeznaczonych na nabór wniosków nr 18/01/2020 wynosi: 1 800 000,00 zł, przy czym:

 • 360 000,00 zł przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw,
 • 1 440 000,00 zł przeznaczone dla pozostałych przedsiębiorstw z sektora MŚP tj. małych i średnich.

Maksymalna wartość dofinansowania usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych) przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 10 000,00 zł;
 • małe przedsiębiorstwa - 30 000,00 zł przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;
 • średnie przedsiębiorstwa - 70 000,00 zł przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł;

przy czym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.
Środki uzyskane w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego są refundacją kosztów zakupionych usług szkoleniowych/doradczych. Oznacza to, że Przedsiębiorca, który uzyska wsparcie musi ponieść z własnych środków koszty usług a następnie otrzyma zwrot środków na podstawie złożonego rozliczenia.
Realizacja umowy wsparcia musi nastąpić w terminie 3 miesięcy od jej podpisania, bez możliwości przedłużenia tego terminu.
Powyższe limity obowiązują w całym okresie realizacji projektu REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY, tj. do 31.12.2020r.
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 70%
 • małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10%

 • pracownicy w wieku 50 lat i więcej;
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);
 • jednakże nie więcej niż 80%.

Jeden wnioskodawca może uzyskać jeden raz wsparcie w ciągu jednego roku kalendarzowego.
Jednocześnie informuję, że proponowane przez naszą organizację szkolenia mogą zostać zakupione ze środków z uzyskanego przez Państwa dofinansowania w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego.
Jesteśmy również gotowi przygotować ofertę dedykowaną grupie pracowników z Państwa firmy, która również może być sfinansowania w ramach pozyskanego dofinansowania.

Zachęcamy do kontaktu,

Dorota Filarecka-Stanek
Koordynator ds. Szkolenia
+ 48 661 528 001

szkolenia@pracodawcy.info.pl

Lucyna Rybacka
Koordynator ds. szkolenia i public relations
+48 887 788 988
szkolenia@pracodawcy.info.pl

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
ul. Gdańska 141/3/6
85-022 Bydgoszcz
52 524 09 20

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia