NABÓR WNIOSKÓW REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację usług szkoleniowych i doradczych w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w terminie od 4 września 2019 r. w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl a następnie w formie papierowej w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku w generatorze. Za datę złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę jego wpływu w wersji papierowej.

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:

status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
diagnozę potrzeb rozwojowych

Przy czym w przypadku:

 • mikroprzedsiębiorców - wszystkie zgłoszone we wniosku osoby przynależą do grup defaworyzowanych tj. będą to pracownicy w wieku 50 lat lub więcej i/lub pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • pozostałych przedsiębiorstw z sektora MŚP - minimum 25% uczestników zgłoszonych we wniosku przynależy do grup defaworyzowanych tj. będą to pracownicy w wieku 50 lat lub więcej i/lub pracownicy o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne- status wykształcenia badany jest w dniu dokonania zgłoszenia danej osoby na usługę).

Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o udzielenie wsparcia obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl .

Wielkość środków przeznaczonych na nabór wniosków nr 15/09/2019 wynosi: 1 800 000,00 zł, przy czym:

 • 360 000,00 zł przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw,
 • 1 440 000,00 zł przeznaczone dla pozostałych przedsiębiorstw z sektora MŚP tj. małych i średnich.

Maksymalna wartość dofinansowania usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych) przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 10 000,00 zł;
 • małe przedsiębiorstwa -  30 000,00 zł przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;
 • średnie przedsiębiorstwa - 70 000,00 zł przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł

przy czym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

Realizacja umowy wsparcia  musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od jej podpisania. Wyjątek stanowią studia podyplomowe lub w uzasadnionych przypadkach inne formy wsparcia wymagające czasu realizacji dłuższego niż 6 miesięcy.

Powyższe limity obowiązują w całym okresie realizacji projektu REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY, tj. do 31.12.2020r.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 70%
 • małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10%

 • pracownicy w wieku 50 lat i więcej;
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

jednakże nie więcej niż 80%.

Jeden wnioskodawca może uzyskać jeden raz wsparcie w ciągu jednego roku kalendarzowego.

 

Jednocześnie informuję, że na naszej stronie internetowej zamieszczony został plan szkoleń na okres wrzesień-grudzień 2019.

Proponowane przez nas szkolenia mogą zostać zakupione ze środków z uzyskanego przez Państwa dofinansowania w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego.

Jesteśmy również gotowi przygotować ofertę dedykowaną grupie pracowników z Państwa firmy, która również może być sfinansowania w ramach pozyskanego dofinansowania.

 

Zachęcamy do kontaktu,

 

Dorota Filarecka-Stanek

Koordynator ds.Szkolenia

filarecka@pracodawcy.info.pl

mobile 661 528 001

 

Lucyna Rybacka

Koordynator ds.Szkolenia i PR

rybacka@pracodawcy.info.pl

mobile 887 788 988

 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

ul. Gdańska 141/3/6

85-022 Bydgoszcz
52 524 09 20

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia