Partnerstwo nauki i biznesu. Jak wykorzystać szanse dla rozwoju innowacyjnego?, Relacja z 31.03.2016r.

Innowacyjność. Jak znaleźć klucz do jej osiagnięcia? Czy znajduje się on na na styku nauki i biznesu?  Czy możliwa jest współpraca tych dwóch "światów"? Tak, gdyż jak pokazało dzisiejsze spotkanie, obie strony są świadome tego, że mają wspólne cele! Chcą podnosić poziom  innowacyjności gospodarki, wiedzą, że mogą wpłynąć na rozwój swojego otoczenia. A przecież wszyscy wiemy, jak wiele tu jeszcze jest do osiągnięcia.

Pod względem innowacyjności w  gospodarce polskie przedsiębiorstwa należą do najmniej aktywnych w Unii Europejskiej. W regionie kujawsko-pomorskim poziom innowacyjności firm jest bardzo niski  w stosunku do innych województw naszego kraju. Czas to zmienić!

"Partnerstwo nauki i biznesu. Jak wykorzystać szanse dla rozwoju innowacyjnego?" to pierwsze z cyklu spotkań informacyjno-networkingowych zorganizowanych przez Centrum Transferu Technologii UTP i Pracodawców Pomorza i Kujaw, które ma wpłynąć na zwiększenie współpracy przy przedsięwzięciach innowacyjnych. Wydarzenie to dedykowane jest naukowcom i przedsiębiorcom. Ma  ułatwiać nawiązanie kontaktów i określenie zakresu wspólnych działań. Rezultatem tego cyklu będzie większa synergia potencjału uczelni i przedsiębiorców, co wpłynie pozytywnie na przeniesienie teorii wiedzy technicznej do praktyki.

Podczas pierwszego spotkania zaprezentowaliśmy możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych  w firmach i prowadzenia wspólpracy badawczo-rozwojowej z jednostkami naukowymi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Z założenia cykl spotkań informacyjno-networkingowych nie będzie  się jednak skupiał  jedynie na prezentacjach eksperckich. Przewidzieliśmy tu również część warsztatową, podczas której przedstawiciele biznesu i nauki mogą poznać swoją działalność i okreslić swoje oczekiwania - względem siebie, instytucji otoczenia biznesu i administracji uczelni. Rozmowy były inspirujące i niezwykle konstruktywne.

Jakie zatem pozytywy wynikające ze współpracy obszaru wiedzy i praktyki gospodarczej znaleźli  uczestnicy spotkania? Przede wszystkim możliwość rozwoju potencjału inowacyjnego firm,  zarówno w obszarze produktowym, jak i  technologicznym. To także efektywność kosztowa procesów innowacyjnych, wynikająca z zaangażowania ekspertów  z zewnątrz. To wreszcie rozwój kompetencyjny pracowników naukowych,  przede wszystkim w wyniku praktycznego wykorzystania ich wiedzy. Uczestnicy akcentowali mocno, że nauka i biznes wzajemnie się inspirują! Niestety są też minusy tej współpracy. Na ich czele stoją długie procesy biurokratyczne po stronie programów unijnych wspierających projekty innowacyjne, jak i procedur uczelnianych. Dla przedsiębiorców mało przejrzysty jest też sposób prezentowania oferty badawczej przez jednostki naukowe. Występuje też problem w definiowaniu konkretnych obszarów i pomysłów na to, co  przedsiębiorca chce uzyskać. A przecież to nie naukowiec odpowiada za określenie strategii rozwoju firmy. To aspekty będące często przyczyną fiaska chęci współdziałania.

Warto było to powiedzieć na głos! Naukowcy i przedsiębiorcy w  pełnej kooperacji określili swoje potrzeby. Oczekują m.in. uproszczenia procedur uczelnianych, terminowości w realizacji zleconych prac B+R, czy wspólnego tworzenia długofalowych strategii rozwoju przedsiębiorstw. Ich zdaniem po stronie  instytucji, takich jak Pracodawy Pomorza i Kujaw, istotne jest rozwijanie oferty doradztwa gospodarczego (w tym w pozyskiwaniu środków unijnych), jak i brokeringu zmierzającego do ułatwienia kontaktów z naukowcami. Oczekiwania wobec Centrum Transferu Technologii dotyczą wsparcia procesów komercjalizacji wiedzy poprzez pomoc w komunikacji nauki i biznesu, organizację spotkań i konferencji oraz profesjonalny marketing oferty uczelni.

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

 

Dzięujemy, że byli Państwo z nami i zapraszamy na kolejne spotkania.

 

Prezentacje na temat możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

Ochrona własności przemysłowej i proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR 2014-2020

Kredyt technologiczny i badania na rynek

 

 

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia