Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach RPO WK-P 2014-2020. Okres składania wniosków o dofinansowanie zostanie poprzedzony etapem preselekcji wyłaniającym dokumentację spełniającą kryteria konkursu. WNIOSKI PRESELEKCYJNE MOGĄ SKŁADAĆ MIKRO, MAŁE lub ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA.

UWAGA: Przedłużono termin składania wniosków preselekcyjnych. Aktualnie można je składać do 14.01.2019 r.

 
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP:
Schemat I: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=292
Schemat II: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=293
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:
1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych/usługowych.
2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego/świadczenia usług
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 000,00 zł.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2019r.
Zachęcamy do kontaktu z Konsultantami Pracodawców Pomorza i Kujaw w temacie możliwości pozyskania dofinansowania:
tel. 52 524 09 20 wew. 26, e-mail: pk@pracodawcy.info.pl

 
Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia