Dialog Pracodawców Pomorza i Kujaw

PROJEKT ZREALIZOWANY

Głównym założeniem  projektu „Dialog Pracodawców Pomorza i Kujaw” było wzmocnienie potencjału eksperckiego i organizacyjnego  naszego związku do realizacji dialogu społecznego. Założyliśmy, iż dzięki inicjatywom projektu nastąpi wzrost uczestnictwa 100 pracodawców w działaniach organizacji pracodawców oraz wzrost świadomości o dialogu społecznym wśród 5000 pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim. Cele te uało się w pełni zrealizować.
 By osiągnąć te założenia związek przeprowadził kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą dialogu społecznego i własnych osiągnięć w tym zakresie na terenie regionu kujawsko-pomorskiego. Istotnym działaniem projektu było też wdrożenie specjalistycznej platformy elektronicznej wspierającej zarządzanie i komunikację w związku.
Organizacja uaktywniła 20 swoich przedstawicieli poprzez cykl szkoleń na temat zasad dialogu społecznego, zagadnień ekonomiczno-prawnych i komunikacji. W ten sposób zostali oni przygotowani do pełnienia funkcji ambasadorów dialogu społecznego. Ponadto regionalni pracodawcy zostali zaproszeni do udziału w cyklu spotkań (seminariadebaty branżowe I, II, III, IV, V i VI ) w największych miastach regionu, dzięki którym zdobyli informacje na temat dobrych praktyk wynikających z prowadzenia dialogu społecznego.

Odmienieni wizualnie i wzmocnieni merytorycznie Pracodawcy Pomorza i Kujaw zyskali dzięki projektowi nową energię do wspierania przedsiębiorców w regionie. By wsłuchać się jak najlepiej w ich potrzeby, a także skuteczniej przekazać swoją ofertę, skorzystali z wszelkich dostępnych narzędzi pomocnych dialogowi społecznemu (linki poniżej).

Film promocyjny

Prezentacja ogólna - Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Briefing z dziennikarzami

Konferencja podsumowująca projekt Dialog Pracodawców Pomorza i Kujaw

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 r. - 30.06.2015 r.
Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia