Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw

Realizujemy projekt  „Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw”.  Jego głównym założeniem jest wzmocnienie potencjału eksperckiego i organizacyjnego  naszego związku do realizacji dialogu społecznego. Zakładamy, iż dzięki inicjatywom projektu nastąpi wzrost uczestnictwa 100 pracodawców w działaniach organizacji pracodawców oraz wzrost świadomości o dialogu społecznym wśród 5000 pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim.

 By osiągnąć te założenia związek prowadzi kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą dialogu społecznego i własnych osiągnięć w tym zakresie na terenie regionu kujawsko-pomorskiego. Istotnym działaniem projektu jest też wdrożenie specjalistycznej platformy elektronicznej wspierającej zarządzanie i komunikację w związku.

Organizacja uaktywni swoich 20 przedstawicieli przez cykl szkoleń na temat zasad dialogu społecznego, zagadnień ekonomiczno-prawnych i komunikacji. W ten sposób zostaną oni przygotowani do pełnienia funkcji ambasadorów dialogu społecznego. Ponadto regionalni pracodawcy zostaną zaproszeni do udziału w cyklu spotkań (seminariadebaty branżowe I, II, III, IV, V i VI ) w największych miastach regionu, dzięki którym zdobędą informacje na temat dobrych praktyk wynikających z prowadzenia dialogu społecznego.

Odmienieni wizualnie i wzmocnieni merytorycznie Pracodawcy Pomorza i Kujaw zyskają dzięki projektowi nową energię do wspierania przedsiębiorców w regionie. By wsłuchać się jak najlepiej w ich potrzeby, a także skuteczniej przekazać swoją ofertę, skorzystają z wszelkich dostępnych narzędzi pomocnych dialogowi społecznemu (linki poniżej).

Informacje o bieżących wydarzeniach projektu prezentujemy w aktualnościach.

Film promocyjny

Prezentacja ogólna - Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Kontakt
Koordynator Projektu
Marta Szarogroder
e-mail: szarogroder@pracodawcy.info.pl
Mobile: 887788988

Okres realizacji: lipiec 2013 - marzec 2015.
Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia