Dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”.
Projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Projekt „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” ma przyczynić się do niwelowania skutków pandemii i zbliżającego się kryzysu gospodarczego, umożliwiając przy tym dalszy długotrwały rozwój przedsiębiorstw.

Termin składania wniosków:
1 czerwca 2020 r.- 16 czerwca 2020 godz. 16.00
przy czym w sytuacji wyczerpania 120% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem na stronie internetowej projektu.
Komunikat o zakończeniu naboru zamieszczony zostanie w dniu wyczerpania 120% alokacji.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 20 lipca 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Formularz wniosku o powierzenie grantu dla projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej www.tarr.org.pl.
Następnie w celu potwierdzenia złożenia wniosku oraz treści w nim zawartych należy złożyć w formie elektronicznej stosowne oświadczenie.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:
O powierzenie grantu w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:
- posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz
- prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na:
- Schemat 1: dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19,
- Schemat 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa).

UWAGA:
Istnieje możliwość połączenia ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 1 i 3, przy czym przedsiębiorca może zrobić to wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie, a wielkość wsparcia w ramach tego wniosku nie może przekroczyć 60 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu i maksymalna wartość wsparcia:
Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu ze środków EFRR w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wynosi:
– 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773) – dotyczy Schematu 1,
– 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – dotyczy schematu 3,
Szczegółowe zasady określania maksymalnego poziomu intensywności pomocy w formie grantu opisane zostały w Regulaminie naboru.

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wsparcie w wysokości nie wyższej niż 60 000 zł, przy czym:
- w ramach schematu 1: maksymalnie 30 000 zł, w przypadku utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie lub maksymalnie 60 000 zł, w przypadku utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie oraz utworzenia jednego nowego miejsca pracy (1 etatu EPC),
-w ramach schematu 3: 2 000 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy, jednocześnie nie więcej niż wyposażenie 3 punktów handlowych u jednego przedsiębiorcy tj. 6 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na pomoc udzielaną w formie grantów w ramach naboru nr 1/FWI/2020, w tym na:
- Schemat 1: 31 232 322,71 zł
- Schemat 3: 1 000 000,00 zł

Informacje na temat naboru:
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjneg...

 

UWAGA: Informujemy ,iż od dnia 01.06.2020 na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego konsorcjum instytucji otoczenia biznesu  („Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu) realizuje bezpłatnie usługi informacyjne dla MŚP zainteresowanych wnioskowaniem do  Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: 52 524 09 20 w.26
e-mail: pk@pracodawcy.info.pl 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia