II nabór wniosków - Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

Informujemy, że Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła II nabór w ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Nabór będzie prowadzony w zakresie Schematu 2 i Schematu 3 wsparcia:
Schemat 2: Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 - katalog produktów i usług kwalifikujących się do objęcia wsparciem do pobrania TUTAJ.
Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze.

Termin składania wniosków:
Wnioski można składać od 17 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu dla projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej: https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjneg...

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
Schemat 2:
O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które:
- posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
- prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- utrzymają dotychczasowe zatrudnienie i dodatkowo utworzą 1 nowy etat (1 EPC) będący wynikiem realizacji projektu,
- nie odnotowały spadku dochodu brutto lub spadek był niższy niż 25%.
Schemat 3:
O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które:
- posiadają status mikro przedsiębiorcy,
- prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co dofinansowanie:
Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na:
Schemat 2:
- zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wdrożeniem inwestycji w przedsiębiorstwie uczestniczącym w łańcuchu dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID -19 (katalog produktów i usług kwalifikujących się do objęcia wsparciem do pobrania TUTAJ).
Schemat 3:
- zakup urządzenia filtrującego powietrze, jako element wyposażenia punktu handlowego.

Wartość dofinansowania:
a) maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa w Schemacie 2 wynosi 30 000,00 zł,
b) maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa w Schemacie 3 wyniesie 6 000,00 zł przy wyposażeniu 3 punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (jeden punkt handlowy maksymalnie 2 000,00 zł).

Intensywność wsparcia:
- Maksymalna intensywność wsparcia w ramach Schematu 2 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
- Maksymalna intensywność wsparcia w ramach Schematu 3 wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis zgodną z przepisami Rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA: https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/ w zakładce nabory wniosków.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem infolinii projektu 52 510 88 70 lub mailowy pk@pracodawcy.info.pl. Istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji.

PPIK

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia