Kolejna, piąta edycja kredytu na innowacje technologiczne!

Pracodawcy Pomorza i Kujaw uprzejmie informują, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 ogłosił piąty konkurs na dofinansowanie projektów ramach Poddziałania  3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Konkurs podzielony został na 6 rund aplikacyjnych. W ramach naboru przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji technologicznej wyłącznie w jednej z rund konkursu:

runda 1: od 08.10.2018 r. do 07.11.2018 r.

runda 2: od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r.

runda 3: od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r.

runda 4: od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r.

runda 5: od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r.

runda 6: od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r.

Uprawnieni beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze określone w art. 10 ustawy tj. wydatki na:

1)   zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego pod określonymi warunkami do 10 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych;

2)  zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

3)  zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkami określonymi w ustawie;

4)  zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

5)  zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know--how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie warunki określone w ustawie;

6)  pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej warunkami do 10 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych;

7)  do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej (50 % wartości tych wydatków).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 50 mln EURO.

Maksymalna intensywność wsparcia dla projektów realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z mapą pomocy regionalnej wynosi: 55% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Zapraszamy firmy członkowskie Pracodawców Pomorza i Kujaw do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia firmy, jej organizacji i marketingu oraz finansowania rozwoju (w tym z udziałem dotacji).

Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 52 524 09 20 wew.26  lub mailowo pk@pracodawcy.info.pl.

Możliwe jest też umówienie indywidualnych spotkań konsultacyjnych w siedzibie Związku przy ul. Gdańska 141/3/6 w Bydgoszczy.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia