Konsultujemy przygotowanie funduszy europejskich

Dodano: 10.01.2022
Trwa programowanie perspektywy finansowej 2021-2027. Niestety, mimo, że wkroczyliśmy w 2022 rok, nadal nie zostały zatwierdzone i uruchomione programy pozwalające ubiegać się o środki unijne na rozwój. 
W regionie kujawsko-pomorskim zakończyły się konsultacje pierwszej wersji programu "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027". Do Zarządu Województwa wpłynęło ponad 800 uwag, w tym 37 skierowanych przez Pracodawców Pomorza i Kujaw. Niestety brak dostępu do projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji 2021+ uniemożliwia ocenę tego, czy zaprojektowany program koresponduje z kierunkami rozwoju zdiagnozowanych specjalizacji inteligentnych.
Zachęcamy do analizy sprawozdania z konsultacji społecznych prezentującego zakres naszych uwag. W dniu 12.01.2022 zaplanowana jest konferencja on line podsumowująca konsultacje. 

Dzięki naszej interwencji do programu zostaną wprowadzone m.in. takie zmiany:
-zwiększenie mieszanych form wsparcia (łączących pożyczki z częściowym umorzeniem kapitału do spłaty),
- doprecyzowanie celów i zasad wsparcia, co pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w zakresie ucyfrowienia i transformacji na nowe modele biznesowe,
- większe wykorzystanie potencjału instytucji otoczenia biznesu skupiających przedsiębiorców w działalności B+R+I oraz realizacji doradztwa proinnowacyjnego,
- doprecyzowanie katalogu beneficjentów w zakresie opieki zdrowotnej, tak aby zapewnić udział podmiotów prywatnych,
- włączenie wsparcia dla podmiotów prywatnych realizujących inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
- włączenie wsparcia dla istniejących placówek zapewniających usługi społeczne (np. domy dziennego pobytu, świetlice środowiskowe),
- włączenie wsparcia w zakresie bezpośredniego wykorzystania potencjału migrantów na rzecz rynku pracy,
-większe włączenie do wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

Niestety nie udało nam się przekonać administracji samorządowej do następujących zmian:
- wprowadzić dofinansowania magazynów energii i stacji ładowania samochodów elektrycznych,
- wyłączyć przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury biznesowej z polityki terytorialnej,
- zwiększyć udział formy dotacji we wspieraniu rozwoju firm,
- wprowadzić większą alokację na cyfryzację MŚP,

Odrzucenie naszych propozycji argumentowane jest m.in. zaleceniami Komisji Europejskiej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ