Projekty unijne dają wsparcie firmom - Poznaj nas - pracodawcy.info.pl

Projekty unijne 
dają wsparcie firmom

Z udziałem środków unijnych różnorodne wsparcie dla firm realizujemy już od 2004 roku. Wdrożyliśmy dotychczas ponad 30 projektów dostarczających zaawansowane usługi i wsparcie finansowe o łącznej wartości około 32  milionów złotych. Wszystkie zakończyły się sukcesem. Udzieliliśmy tu wymiernej pomocy przedsiębiorcom i osobom zakładającym pierwszy biznes. 
W ramach naszych projektów unijnych wsparliśmy rozwój innowacyjny wielu przedsiębiorców, umożliwiając im pozyskanie dotacji na współpracę ze środowiskiem naukowym. Doprowadziliśmy do wdrożenia aż 268 przedsięwzięć skutkujących transferem technologii. Dzięki naszej aktywności w regionie kujawsko-pomorskim rozwinął się program Voucher Badawczy. Zainicjowaliśmy ten projekt w 2010 roku i rozwijaliśmy w kolejnych latach w partnerstwie z instytucjami otoczenia biznesu. 
Od kilkunastu lat wdrażamy też projekty dostarczające przedsiębiorcom usługi szkoleniowe i doradcze. Rozwijamy tu merytoryczne wsparcie w takich obszarach jak zarządzanie jakością, psychologia w biznesie, zarządzanie kadrą, budowanie programów rozwojowych dla kadry, opracowywanie strategii innowacji, audyt technologiczny czy analiza potrzeb rozwojowych i określanie strategii biznesowej. Aktualnie nasza oferta może zostać wsparta w ramach środków unijnych na usługi rozwojowe akredytowane w Bazie Usług Rozwojowych. 
Dzięki naszym inicjatywom dostępne były m.in. dotacje  na start dla przedsiębiorców (pojawiło się dzięki temu 78 nowych firm). Z wykorzystaniem środków  unijnych dostarczyliśmy też usługi dające dostęp do informacji gospodarczej, działania promujące dialog społeczny i społeczną odpowiedzialność w biznesie.
W latach 2019-2021 kontynuowaliśmy działania sprzyjające budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki i przedsiębiorcami (projekt Dialog 2.0 w partnerstwie z Politechniką Bydgoską oraz Bydgoskim Klastrem Przemysłowym). Przeprowadziliśmy wywiady w firmach dotyczące potrzeb rozwojowych, a także zorganizowaliśmy warsztaty sprzyjające nawiązaniu relacji. Więcej informacji znajduje się na stronie programu
W reakcji na wojnę w Ukrainie, we współpracy z Fundacją Emic, realizowaliśmy w latach 2022-2023 projekt „Pracuj w Polsce”. Celem wsparcia była tu aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych uchodźctwem i migracją. Realizowaliśmy tu m.in. pośrednictwo pracy i kontakty z pracodawcami. Więcej o rezultatach projektu tutaj.