Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dodano: 11.01.2022
Informujemy, że niebawem Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczną nabory wniosków na dofinansowanie szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Prowadzone one będą w oparciu 
o opracowane przez nich zasady przyznawania środków.
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej określiło priorytety, według których będą przyznawane w 2022 roku środki: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2022. O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. 
Wysokość dofinansowania:
- mikroprzedsiębiorstwa- 100 % kosztów kształcenia ustawicznego,
- pozostali pracodawcy: 80 % kosztów kształcenia ustawicznego
.
Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na: 
- określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
w związku z podjętym kształceniem.
Przypominamy, że usługi szkoleniowe realizowane przez Pracodawców Pomorza i Kujaw również mogą podlegać dofinansowaniu ze środków KFS, o ile będą wpisywały się w zasady przyznawania środków określone przez dany Powiatowy Urząd Pracy. Możemy przygotować ofertę dedykowaną potrzebom konkretnej firmy. Oferujemy również pomoc w przygotowaniu dokumentacji do ubiegania się o wsparcie. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!
KONTAKT:
Dorota Filarecka - Stanek
Koordynator ds.Szkolenia

661 528 001
filarecka@pracodawcy.info.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ