PARP ogłasza nowy nabór w ramach KPO - Aktualności - pracodawcy.info.pl

PARP ogłasza nowy nabór w ramach KPO

Dodano: 05.06.2024
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na „Inwestycje na wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Cel działania to ułatwienie transformacji przedsiębiorstw MŚP w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne „CEAP 2020” i krajowe „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w MŚP technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie:
- lepsza gospodarka materiałowa, w tym wykorzystanie surowców wtórnych,
- zwiększenie efektywności energetycznej,
- transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zerowej ilości odpadów (tzw. zero waste).
Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia muszą wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji - GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY, KIS 7 GOZ tj.:
I. Ekoprojektowanie
II. Pozyskanie surowców
III. Przetwórstwo i produkcja
IV. Użytkowanie i konsumpcja
V. Odpady i ścieki
Należy również wskazać związek planowanego przedsięwzięcia z koncepcją 6R opartą na zasadach: odmów (refuse), ogranicz (reduce), używaj ponownie (reuse), naprawiaj (recover), oddaj do recyklingu (recycle), zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink). 
Ocenie, na podstawie m.in. opracowanego studium wykonalności przedsięwzięcia, będzie podlegać, czy i w jakim stopniu zaplanowane w przedsięwzięciu działania są uzasadnione i przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne i/lub środowiskowe dla MŚP i jego otoczenia gospodarczego w zakresie:
a) zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych,
b) zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
c) bardziej wydajnej gospodarki materiałowej,
d) zmniejszenia ilości odpadów lub ponownego ich wykorzystania lub recyklingu, w tym ukierunkowania działalności przedsiębiorstwa na zasadę zerowej ilości odpadów,
e) zmniejszenia śladu węglowego, wodnego, środowiskowego,
f) optymalizacji zużycia energii,
g) uniknięcia kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska,
h) większego zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej,
i) wprowadzenia rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ang. Environmental, Social and Governance – ESG), itp.).
 
Przedsięwzięcie musi wykazywać co najmniej dwie z ww. korzyści.
Uwaga! Dofinansowanie nie może być udzielone na realizację przedsięwzięć dotyczących działalności polegającej na handlu wyrobami lub usługami obcymi.
Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

- działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego,
- wartości niematerialne i prawne,
- zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia,
- usługi zewnętrzne.
 
Koszty kwalifikowalne mogą zostać poniesione najwcześniej po dniu złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wparciem, za wyjątkiem kosztów przygotowania studium wykonalności przedsięwzięcia. Podatek VAT w ramach przedsięwzięcia stanowi wydatek niekwalifikowalny.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi: 896 380,00 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi: 4 481 900,00 zł
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: 3 500 000,00 zł
Uwaga! Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych, zasady ich kwalifikacji, intensywność dofinansowania oraz kwestie dotyczące pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach kosztów kwalifikowalnych określa „Przewodnik kwalifikowalności wydatków” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć.
Okres realizacji przedsięwzięcia do 31 marca 2026 r.
Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie?
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie: od 25.06.2024 r. do 20.08.2024 r.

CZYTAJ RÓWNIEŻ