ZUS - nabór wniosków o dofinansowanie projektów BHP!

Dodano: 10.05.2022
Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 roku. Termin składania wniosków: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.
Kompleksowe informacje o konkursie "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy" są dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
-
 poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
-
 zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.
Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w tym konkursie. 
Kontakt:
Radosław Ostrówka
Konsultant

693 565 690
ostrowka@pracodawcy.info.pl
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
 1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

9) środki ochrony indywidualnej.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu. Planowany termin realizacji projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

- nie zalega z opłacaniem podatków
- nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

CZYTAJ RÓWNIEŻ