Dialog Pracodawców Pomorza I Kujaw - Nasze działania - pracodawcy.info.pl

DIALOG PRACODAWCÓW
POMORZA I KUJAW

Projekt DIALOG PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w okresie: 01.01.2024 – 30.06.2026.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału partnera społecznego – Pracodawców Pomorza i Kujaw - oraz jego 26 przedstawicieli do realizacji dialogu społecznego w regionie kujawsko-pomorskim do 30.06.2026r.

Grupą docelową projektu są: Pracodawcy Pomorza i Kujaw jako partner społeczny (który wzmocni swój potencjał) oraz 26 przedstawicieli ww. partnera społecznego ( w tym 7 kobiet, 19 mężczyzn – osoby pracujące na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, które podniosą swoje kompetencje).

Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadań:
1. Program szkoleniowy związku pracodawców.

Planowane jest zorganizowanie 2 szkoleń w dla przedstawicieli partnera społecznego, którzy biorą lub będą brać udział w dialogu społecznym:
- techniki skutecznej komunikacji i wystąpienia publiczne,
- zasady prowadzenia dialogu społecznego oraz zagadnienia prawa gospodarczego i ekonomii istotne dla realizacji dialogu społecznego.

Szkolenia w tych obszarach tematycznych pozwolą na podniesienie kompetencji komunikacyjnych oraz eksperckich, niezbędnych do prowadzenia działań w ramach dialogu społecznego. Uzyskanie tych kompetencji pozwoli na skuteczną interakcję w relacjach z przedstawicielami stron dialogu społecznego(w tym związków zawodowych, administracji) podczas formułowania opinii nt. zjawisk społeczno-gospodarczych. Wpłynie na efektywniejszą prezentację potrzeb rozwojowych przedsiębiorców w dialogu społecznym.
2. Rozwój forum badań i analiz związku pracodawców.

Sprawne funkcjonowanie forum jest istotne dla skutecznego prowadzenia procesu konsultacji społecznych. Wyrażanie opinii przedsiębiorców musi być poprzedzone bieżącym badaniem i zbiorczą analizą potrzeb rozwojowych w regionie oraz zmian legislacyjnych. Do tego ważne jest monitorowanie planów strategicznych wpływających na funkcjonowanie firm. Planowane jest zorganizowanie 5 spotkań fokusowych z udziałem przedsiębiorców, w celu wypracowania standardu prowadzenia cyklicznych wywiadów i raportowania. Spotkania będą dotyczyły różnych obszarów funkcjonowania firm: finansów, organizacji i zarządzania, HR, marketingu, produkcji i nowych technologii. Wywiady będą prowadzone na bieżąco z przedsiębiorcami regionu kujawsko-pomorskiego na podstawie standardu. Przeprowadzona zostanie analiza i wybór próby badawczej do udziału w wywiadach, zwłaszcza członków wnioskodawcy.. Nastąpi identyfikacja barier i czynników napędzających innowacje i wzrost. Opracowywane będą kwartalne raporty. W kontekście tych potrzeb partner społeczny będzie na bieżąco analizować projekty zmian prawnych w obszarze gospodarczym i prawa pracy, a następnie wyrażać stanowisko w imieniu przedsiębiorców. Będzie ono też artykułowane w odniesieniu do opracowywanych i wdrażanych regionalnych/lokalnych programów strategicznych. Obserwowane będą zmiany prawne i dotyczące planów strategicznych. W razie potrzeby zajęcia stanowiska reprezentującego interesy przedsiębiorców, będzie ono opracowywane i konsultowane. Poruszana tu będzie tematyka wdrażania innowacji, cyfryzacji, transformacji energetycznej, pracy zdalnej i work life balance, zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach, przyjaznego środowiska pracy.
3. Wdrożenie narzędzi wspierających komunikację w związku pracodawców.

Nastąpi zakup narzędzi umożliwiających sprawne prowadzenie spotkań zdalnych i hybrydowych w dialogu społecznym, które zostaną zamontowane w biurze wnioskodawcy. Ponadto zakupione zostaną narzędzia, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie profesjonalnych działań komunikacyjnych o dialogu społecznym w internecie. Te działania przygotują związek do efektywniejszej prezentacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorców, odpowiadającej również preferencjom użytkowników internetu. Nastąpi testowanie ww. narzędzi w praktyce w ramach działań projektu. Kadra związku zostanie przeszkolona w zakresie tworzenia komunikacji foto/video i realizacji kampanii w mediach społecznościowych.
4. Upowszechnianie dialogu społecznego.

Związek wzmocni swoje zdolności organizacyjne do realizacji działań statutowych poprzez upowszechnienie wniosków wynikających z opracowanych raportów i stanowisk w ramach dialogu społecznego w opinii publicznej, a zwłaszcza wśród przedsiębiorców i pracowników, przedstawicieli związków zawodowych i administracji. W aktualnej rzeczywistości, budowanie świadomości o korzyściach wynikających z dialogu społecznego, wymaga ciągłej komunikacji osobistej, jak i w mediach społecznościowych. W działaniach tych wykorzystywane będą komunikaty: materiały tekstowe, dźwiękowe graficzne i video, a przy ich opracowaniu i emisji będą respektowane prawa człowieka i podstawowe wolności (m.in. napisy, język wrażliwy na płeć, prosty język, opis alternatywny, . Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na efektywną prezentację potrzeb rozwojowych przedsiębiorców oraz wzmocni sieci kontaktów i społeczne zaangażowanie firm w rozwój regionalny. Zostaną też zorganizowane spotkania informacyjne prezentujące ww. tematykę. Spotkania będą służyły dyskusji na tematy wynikające z komunikatów, istotne w ramach prowadzonego dialogu społecznego. Do udziału w spotkaniach będą zapraszani interesariusze z regionu kujawsko-pomorskiego: członkowie związku pracodawców i ich pracownicy, inni przedsiębiorcy zainteresowani ideą dialogu społecznego, przedstawiciele administracji i związków zawodowych, przedstawiciele mediów. Dodatkowym efektem będzie tu rozwój sieci kontaktów i współpracy.
Wydatki ogółem w projekcie to 937 984,38 zł. Dofinansowanie wynosi 891 085,16 zł (w tym 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+).
#FunduszeEuropejskie #PracodawcyPomorzaiKujaw #DialogSpołeczny