Regulamin szkoleń - pracodawcy.info.pl

regulamin szkoleń otwartych

organizowanych przez „Pracodawców Pomorza 
i Kujaw” Związek Pracodawców
Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady realizacji usług szkoleniowych, realizowanych w formule otwartej, których oferta zamieszczana jest na stronie internetowej www.pracodawcy.info.pl.
§ 1 DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1.
 Organizatorze –  należy przez to rozumieć „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy,ul. Gdańska 141/3/6, 85-022 Bydgoszcz, wpisany do KRS pod numerem 0000109572, NIP 554-10-19-060. 
2.
 Szkoleniach – należy przez to rozumieć usługi szkoleniowe otwarte mające na celu rozwój klienta poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w zakresie zmian prawnych, marketingu, finansowania zewnętrznego, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji społecznej (w tym bezpłatne konferencje i seminaria informacyjne dla firm członkowskich Organizatora). Usługi szkoleniowe otwarte mogą być realizowane w formie kursów/szkoleń, seminariów, konferencji w formie stacjonarnej lub on-line. 
3.
 Koordynatorze ds. szkolenia – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do organizacji danego szkolenia.
4.
Trenerze- należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia, opracowanie planu szkolenia i merytoryczne przygotowanie materiałów szkoleniowych.
5.
Uczestniku – należy przez to rozumieć każdą osobę zainteresowaną tematem danego szkolenia, która jednocześnie odpowiada profilowi adresata danego szkolenia, w tym: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i przedstawiciele firm
(pracownicy, kadra zarządzająca).

6. Umowie szkoleniowej
- należy przez nią rozumieć wypełniony i wysłany do Organizatora formularz zgłoszeniowy.
§ 2 OFERTA SZKOLENIOWA
1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo każdorazowo podanych pod adresem: www.pracodawcy.info.pl. 
2.
 Oferta danego szkolenia zawiera najważniejsze informacje, w szczególności: temat, cel, program szkolenia, informacje na temat daty i miejsca szkolenia oraz prowadzących trenerów, cenę szkolenia oraz sposoby płatności (o ile szkolenie jest odpłatne), profil trenerów, grupę docelową szkolenia, termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
3.
 Usługi szkoleniowe otwarte mogą być organizowane w formie kursów, seminariów, konferencji i realizowane są w formie zajęć stacjonarnych lub w formie on-line. 
4.
 Udział w szkoleniu może być odpłatny lub nieodpłatny i zostaje to określone przez Organizatora w ofercie szkolenia. 
§ 3 ZGŁOSZENIE i ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA
1. Rekrutacja uczestników szkolenia prowadzona jest za pomocą formularza zgłoszeniowego, którego formę określa Organizator.
2.
 Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Koordynatora ds. Szkolenia.
3.
 Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora szkolenia stanowi zawarcie umowy szkoleniowej i zobowiązanie do dokonania płatności 
za udział w szkoleniu (dotyczy szkoleń odpłatnych).

4.
 O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność dokonywanych zgłoszeń oraz dokonanie płatności za udział w szkoleniu ( w przypadku, gdy płatność wymagana jest przed szkoleniem).
5.
 Płatność za udział w szkoleniu, o której mowa w ust 4, dokonywana jest przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu na rachunek bankowy Organizatora, wskazany na fakturze pro forma, wysłanej na adres mailowy wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub po zakończeniu usługi szkoleniowej na podstawie faktury VAT. Sposób dokonania płatności określony zostaje w ofercie szkoleniowej.
6.
 Poprzez zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego, uczestnik potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Uczestnik szkolenia dokonujący zgłoszenia udziału jako pracownik firmy oświadcza, że posiada zgodę pracodawcy na udział w danym szkoleniu oraz że pracodawca ten zobowiązuje się do dokonania zapłaty za jego udział w szkoleniu.
8.
 Najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
9.
 W przypadku realizacji szkolenia w formie on-line Organizator szkolenia prześle do każdego zakwalifikowanego uczestnika link do aktywacji szkolenia.
10.
 W przypadku braku miejsc na szkoleniu osoba zgłaszająca chęć udziału w szkoleniu zostanie poinformowana o zaistniałej sytuacji drogą mailową (na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym) lub telefoniczną (zgodnie ze wskazanym w formularzu zgłoszeniowym numerem kontaktowym). 
11. Organizator przyjmuje, że podane w formularzach zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w szkoleniu jest dobrowolne. 
2.
 Uczestnik zobowiązuje się do:
a)
 podpisania list obecności w trakcie szkolenia (nie dotyczy szkoleń on-line),
b)
 wypełniania kwestionariuszy oceny szkolenia- wypełniany jest kwestionariusz oceny szkolenia udostępniony przez organizatora, c) uczestnictwa, w co najmniej 80% zajęć w trakcie szkolenia,
d)
 aktywnego udziału w szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia,
e)
 przestrzegania powszechnie przyjętych  zasad współżycia społecznego, 
f)
 niespożywania alkoholu i wszelkich innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w czasie trwania zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia,
g)
 przestrzegania przepisów BHP podczas całego szkolenia,
h)
 przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w którym odbywa się szkolenie.  
3.
 W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z uczestników podczas realizacji umowy szkoleniowej, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
4. 
Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.
§ 5 CENA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
1. Za udział w usłudze szkoleniowej Organizator pobiera opłatę o wysokości podanej w ofercie szkoleniowej. 
2.
 Cena usługi szkoleniowej stacjonarnej obejmuje: udział w szkoleniu (wykład/ćwiczenia/ inne formy pozyskania wiedzy podczas szkolenia), komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej lub elektronicznej, wyżywienie (przerwy kawowe/lunch), działania wspierające utrwalanie efektów usługi oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
3.
 W przypadku szkolenia on-line cena usługi szkoleniowej obejmuje zdalny udział w szkoleniu (wykład/ćwiczenia/ inne formy pozyskania wiedzy podczas szkolenia), materiały przekazane drogą elektroniczną, działania wspierające utrwalanie efektów usługi oraz zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia. 
4. 
Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie pokrywają koszty podróży do miejsca szkolenia, parkingu oraz ewentualnego noclegu.
§ 6  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w usłudze szkoleniowej w dowolnym momencie. W takim wypadku zobowiązany jest  poinformować o rezygnacji Koordynatora ds. szkolenia w formie pisemnej za pomocą  poczty elektronicznej na adres szkolenia@pracodawcy.info.pl. 2. Zgłoszenie pisemne o rezygnacji z usługi szkoleniowej, o którym mowa w ust.1. jest oświadczeniem o odstąpieniu od umowy szkoleniowej.
3.
 Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami szkolenia, jeżeli zrezygnuje z uczestnictwa najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.
4.
 W przypadku rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem, opłata za udział w usłudze szkoleniowej wniesiona przed jej rozpoczęciem, zostaje zwrócona na rachunek bankowy osoby/przedsiębiorcy, która/który zgłosił rezygnację. 
5.
 W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu i nie przybycia na szkolenie lub rezygnacji 
ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni kalendarzowych 
przed szkoleniem Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo obciążenia pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku, gdy opłata za udział w usłudze  szkoleniowej została wniesiona przed jej realizacją Organizator zastrzega sobie brak dokonania zwrotu wpłaconych środków. 
6.
 O terminie rezygnacji decyduje data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
w formie pisemnej do Organizatora na adres e-mail, wskazany w ust.1.
 
7.
 Organizator dopuszcza możliwość zmiany uczestnika szkolenia zgłoszonego do udziału 
w szkoleniu. Zmiana ta musi zostać zgłoszona Organizatorowi pisemnie na adres poczty elektronicznej 
szkolenia@pracodawcy.info.pl. 8. W przypadku zmiany uczestnika, o której mowa w ust.3 konieczne jest ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego z danymi nowego uczestnika szkolenia.
§ 7 ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia. 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje udział w szkoleniu w innym terminie.
3.
 W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora uczestnikom, którzy wnieśli opłatę za udział w usłudze szkoleniowej, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
4.
 przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą do miejsca szkolenia i ewentualnym noclegiem.
5.
 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.
6.
 W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Koordynatora ds. szkolenia i osób prowadzących szkolenie.
§ 8 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA
1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
2.
 Zaświadczenie zawiera: temat, termin i miejsce szkolenia, jego zakres, w tym informację o efektach uczenia się, liczbę godzin, nazwę organizatora i usługobiorcy, identyfikator usługi (w przypadku dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych). 
3.
 W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w szczególności, gdy uczestnik narusza postanowienia §4 ust. 2 Regulaminu.
§ 9 REKLAMACJE
1. Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji, jeśli usługa szkoleniowa była niezgodna z ofertą szkoleniową.
2. 
Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy: szkolenia@pracodawcy.info.pl w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby reklamującej, datę i temat szkolenia oraz powód reklamacji i uzasadnienie.

4. Termin na ustosunkowanie się Organizatora do reklamacji wynosi 21 dni kalendarzowych.
§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłaszając się do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. 2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje postanowienia Polityki Prywatności, zawierającej niezbędne informacje w zakresie ochrony przekazanych danych podczas rejestracji na szkolenie.
3. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.pracodawcy.info.pl
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2020r. 
2.
 Nadesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3.
 Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na szkolenia oraz w trakcie szkoleń. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.pracodawcy.info.pl. 
4.
 W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwającej rekrutacji na szkolenie oraz realizacji szkolenia, o każdej zmianie Regulaminu Uczestnik danego szkolenia zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym. 
5.
 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby „Pracodawców Pomorza 
i Kujaw” Związku Pracodawców.